Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering Kort verslag kerkenraadsvergadering
Samenvattend verslag Protestantse Gemeente van GTSTP
4 september 2018

Opening door Thesinge

De voorzitter heet ieder welkom en G/Th opent.

Mededelingen
We staan stil bij het lief en leed in de gemeente, en bij het overlijden van een gemeentelid in Stedum.
Van de nieuwe classispredikant hebben we een brief ontvangen waarin hij aangeeft op verzoek graag langs te komen. We nodigen hem uit voor een gemeentebijeenkomst waarin we hem vragen iets te presenteren over de ondersteuning van de landelijke kerk in een plattelandsgemeente. 

Structuur en taken
Nu we langere tijd samenwerken houden we onze structuur en taken nog eens onder de loep en plaatsen we waar nodig, taken onder andere taakgroepen.

Startzondag
De voorbereidingen zijn in volle gang, in de dienst zal de nieuwe werkwijze binnen pastoraat en de bewustwording van de krapte in bezetting en tijd van iedereen aan de orde komen. De dienst wordt aangevuld met een activiteitenmarkt en een lunch. De bezoekers worden op deze wijze geïnformeerd over de plannen in het nieuw kerkelijk seizoen.

Vacature
De profielschets en vacature voor een kerkelijk werker komen weer ter sprake en binnenkort wordt de vacature geplaatst.

Verkiezingen
De wensen en zittingstermijnen zijn geïnventariseerd. Een verkiezingsprocedure voor een aftredend diaken en ouderling wordt in gang gezet. Als er gemeenteleden beschikbaar zijn voor een functie in ons gezellig team dan horen we dat graag! We gaan op zoek naar een geschikte datum/dienst voor het nemen van afscheid van een aantal kr-leden. We zijn als drie samengevoegde kerkenraden op papier een fors aantal leden en kunnen enigszins inkrimpen, maar een nieuwe diaken en ouderling hebben we wel nodig.

Cluster en fusie
Op 16 oktober vergaderen we weer samen met HK TB, we agenderen onze huidige samenwerking en werpen een blik op de toekomst. De wederzijdse wensen daarin zullen voorbij komen. Ook wordt op die datum het fusiedocument getekend, de notaris komt langs in onze vergadering en vanaf die datum is de fusie ook formeel een feit!

Taakgroepen
  • Pastoraat geeft aan dat het belangrijk is dat zij op de hoogte wordt gehouden van wel en wee in en vanuit de gemeente, zeker wanneer een gemeentelid een bezoek of aandacht waardeert. De inbreng van de gemeente is dan ook hard nodig.
  • Eredienst houdt op 18 november een dienst met een luchtig thema in het kader van zang en muziek met de gedachte om deze dienst ook onder de aandacht te brengen bij niet actieve gemeenteleden.
  • Kia inventariseert de gewoonten in verspreiding van de kersteditie van Elisabeth als ook het geven van een kerstattentie. Bij dit laatste wordt uiteraard gekeken naar de omstandigheden en de leeftijdsgrens, die is vastgelegd op 75 jaar. 
  • B&F wenst een snel besluit over de definitieve naam van onze gemeente want dit is ook nodig voor de bouw van een website. In TP wordt inmiddels een nieuwe geluidsinstallatie gebruikt. Vanaf 1 januari 2019 is in TP een nieuwe gastheer/-vrouw en boekouder gewenst.
  • Communicatie/PR heeft een aanzet gegeven voor ontwikkeling van een logo en heeft een losbladige betalingsherinnering van het abonnement Kerkblad in ditzelfde blad meegestuurd.
Afscheid clusterpredikant
Officieel duurt het dienstverband van ds. René Kok officieel tot 10 oktober. Zaken die zijn aandacht verdienen worden spoedig doorgeven en over de invulling van zijn afscheid volgt later meer.

Sluiting
G/Th sluit de vergadering en de volgende vergadering is op 16 oktober.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Samenvattend verslag Protestantse Gemeente van GTSTP
16 oktober 2018

Opening door TP
De voorzitter heet ieder welkom en Ten Post opent.

De fusie is een feit
Vooraf aan de vergadering is in het bijzijn van de notaris het fusiebesluit ondertekend door alle voorzitters en secretarissen van de (oude) kerkenraden, diaconieën en kerkrentmeesters. Een memorabel moment dat tot het laatste spannend was, want iedereen die uitgenodigd was om te tekenen moest ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat is gelukt en de fusie is een feit! Het is een heel traject geweest waarvan ds. René Kok op een later moment ook noemt dat dergelijke processen zoveel tijd van vrijwilligers vraagt dat hij een sterke aanbeveling voor ondersteuning naar de classis heeft kenbaar gemaakt voor kerken die dit ook in gang willen zetten. In Garmerwolde/Thesinge/-Stedum/Ten Post is dit binnen 3 jaar gerealiseerd en dat is vooral te danken aan het feit dat er vrijwel direct draagvlak was.

Subsidie aardebevingsvraagstukken
Onze kerk heeft een subsidie aangevraagd voor extra ondersteuning, waarvan half december de uitkomst wordt bekend gemaakt. Verder is er door de landelijke kerk 3 x 100.000 euro beschikbaar gesteld voor aanstelling van predikanten, die zich in het aardbevingsgebied zullen inzetten voor bewoners.

Verkiezingen
In de dienst van zondag a.s. nemen we afscheid van vier aftredende ambtsdragers en vindt de herbevestiging van één ambtsdrager plaats. In 2019 nemen nog meer kr-leden afscheid volgens het rooster van aftreden. In de volgende kr vergadering wordt dit een agendapunt.

Gemeentebijeenkomst op 4 november
In dit kerkblad vindt u de uitnodiging voor de gemeentebijeenkomst na de dienst op 4 november (10.00 uur in TP)

Vacature kerkelijk werker
Er is een vacature verspreid en naar verwachting vinden eind november gesprekken plaats met belangstellende kandidaten.
 
Advies Jeugdwerk
Met een brief beveelt ds. René Kok inzet van YMCA aan. De kr geeft tg jeugd een mandaat om hiermee verder te gaan. Ook is hierin de goedkeuring gekregen van HKTB die in deze tg samenwerkt.

Cluster
Na de vergadering is een vergadering belegd met de kerkenraad van HKTB. Ook zijn daarbij de predikanten ds. Elisabeth Posthumus Meyjes en ds. René Kok aanwezig. In deze bijeenkomst verkennen we vooral onze verwachtingen in samenwerking in de toekomst en dit biedt tevens een moment om aandacht te schenken aan het eindverslag dat ds. René Kok heeft geleverd en waarin hij adviezen en aanbevelingen geeft voor onze gemeenten. Hij laat daarmee een mooie blauwdruk achter. Aan het eind van deze gezamenlijke vergadering met HKTB heffen we het glas op de mooie samenwerking met René en bedanken we hem (nogmaals) voor alle inspanning en tijd die hij in onze dorpen, kerken en gemeente heeft geïnvesteerd.
 
Sluiting door Ten Post


 
Afkortingenoverzicht
Kr                                    kerkenraad
ST                                    Stedum
TP                                    Ten Post
G/Th                                Garmerwolde/Thesinge
GK                                   Gereformeerde kerk
HK                                   Hervormde kerk
Tg                                    taakgroep
Kia                                   Kerkinactie
V&T                                 Vorming en Toerusting
 
terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.