Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Algemene gegevens diaconie Algemene gegevens diaconie

 
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Stedum
RSIN/Fiscaal nummer: 824115557
Website adres: www.gkstedum.nl
E-mail:
Adres: Crangeweersterweg 6
Postcode: 9921 TJ  
Plaats: Stedum
Postadres: Borgweg 18
Postcode: 9921 RH
Plaats: Stedum
De Gereformeerde Kerk van Stedum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Stedum.
 
Samensteling bestuur diaconie Samensteling bestuur diaconie
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Doelstelling / visie Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in NederlandKernpunten voor de taakgroep KerkinActie  van onze gemeente

Het gaat in deze taakgroep om de dienst aan de naaste in woord en daad, aan mensen dichtbij en veraf, aan christenen en niet-christenen. Dit is een opdracht die iedere christen aangaat. Getuigenis, dienst en bevordering van recht en gerechtigheid kunnen als verschillende invalshoeken worden onderscheiden maar niet los van elkaar.  
Kernbegrippen van diaconaat zijn liefde, gerechtigheid en bevrijding. Liefde waarin Jezus ons is voorgegaan en die zich uitstrekt over alle grenzen heen. Gerechtigheid in de zin van de ander, zowel dichtbij als veraf, tot 
zijn recht laten komen. Bevrijding van slavernij en onderdrukking waarop Gods handelen in de bijbel bij uitstek is gericht. 
De dienst aan God, de dienst aan elkaar en de dienst aan anderen in de samenleving zijn nauw met elkaar verbonden. Wij zijn geroepen om dit in alle facetten van ons gemeente-zijn te laten blijken. De vraag is hoe 
wij 'het verhaal van God met de mensen' op een eigentijdse wijze kunnen overbrengen. Het evangelie is er voor iedereen. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Maar missionair werk is ondenkbaar zonder diaconaat en andersom! 
Landelijk is hier op ingespeeld door met www.kerkinactie.nl  één dienst voor missionaire arbeid, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking op te zetten.  
 
Beloningsbeleid Beloningsbeleid
De beloning van de kerkelijk werker is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten
       
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €         1.050 €                0  €              46
 Bijdragen gemeenteleden  €         2.575 €         4.985  €         4.668
                     
Totaal baten  €         3.625 €         4.985  €         4.714
       
       
 lasten         
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk,wereldwijd   €        4.000 €         4.638  €         3.735
 Bestedingen Kerkdiensten, gemeentewerk, abonnementen  €           265 €              68   €            104
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           200 €            321  €            315
 Lasten diaconale eigendommen  €                -    €                -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €               - €            150  €            148
       
Totaal lasten  €       4..465 €         4.301  €         4.301
       
Resultaat (baten - lasten)  €           840- €           194-  €           413
       
lees meer »
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.