Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
ANBI algemene gegevens Stedum ANBI algemene gegevens Stedum
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Stedum
RSIN/Fiscaal nummer: 002625301
Website adres: www.gkstedum.nl
E-mail:
Adres: Bedumerweg 32
Postcode: 9921 PM  
Plaats: Stedum
Postadres: Borgweg 7
Postcode: 9921 RH
Plaats: Stedum

De Gereformeerde Kerk van Stedum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk van Stedum.

 
Samenstelling bestuur Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Doelstelling / visie Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in NederlandKernpunten uit het beleidsplan van onze gemeente
 

In ons kerk-zijn willen wij ons concentreren op:

  • De verborgen omgang met God: inspiratie en spiritualiteit.God roept mensen. Hij spreekt en mensen reageren daarop. Ze zingen liederen, ze bidden om ontferming en ze maken iets zichtbaar in hun levensstijl. In de gemeente speelt deze relatie met God een grote rol. Niet alleen in de eredienst, maar ook tijdens vergaderingen, gespreksavonden enz.  Om hierin trouw te blijven is de leiding van Gods Geest nodig. 

  • Gemeenschap met elkaar. We zijn als mensen aan elkaar gegeven door God als schakels van een ketting. In de gemeente kiezen we elkaar niet uit. We zijn geen vrienden en worden dat misschien ook nooit, maar we horen als zusters en broeders wel bij elkaar, omdat we bij de Ene horen. Die onderlinge relatie is niet vanzelfsprekend, er moet blijvend aandacht aan besteed worden. Door pastoraat een blijvende plek te geven, door informele contacten zoals koffiedrinken na de dienst en gespreksgroepen. De manier waarop wij met elkaar omgaan, bepaalt voor het grootste deel ook onze uitstraling naar onze omgeving.

  • ​Onze taak in de wereld.We hebben een taak in de wereld waarin wij leven. Er is een wisselwerking tussen de kerk en haar omgeving. Enerzijds richt de kerk zich op haar omgeving, het ‘woord voor de wereld’, denk aan zending, evangelisatie en diaconie. Anderzijds wordt de kerk door de omgeving beïnvloed. Zo zal het contact met mensen met een andere geloofsovertuiging (moslims) of uit andere culturen (asielzoekers) van invloed zijn op onze kijk op de kerk en de wereld. Hierdoor zullen ook verschuivingen optreden in onze taak aan de wereld.

 
Beloningsbeleid Beloningsbeleid
De beloning van de kerkelijk werker is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Voorgenomen bestedingen Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werker verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten
       
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €          8.000  €           8.748  €          8.019
 Bijdragen gemeenteleden  €        32.800  €         36.023  €        36.984
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €                 -  €                  -  €                 -
Totaal baten  €        40.800  €         44.772  €        45.003
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €       24.410  €         17.222  €        21.896
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         2.193  €           1.544  €          4.026
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         2.755  €           2.580  €          2.611
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €       16.336  €           9.473  €        13.955
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €         1.035  €              610  €          1.083
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         2.191  €           2.144  €          1.995
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €            130  €           4.676  €          3.951
Totaal lasten  €       49.050  €         38.251  €        49.517
       
Resultaat (baten - lasten)  €        8.250-  €          6.521  €          4.514-
       
lees meer »
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.